مسئول واحد زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: با توجه به تغییرات آب و هوایی و افزایش تنش‌های محیطی، تامین نسبی نیاز غذایی از طریق بذرمال‌کردن بذور قبل از کاشت، موجب افزایش قدرت گیاه در برابر سرمای شدید زمستانه، شوری وکم‌آبی خواهدشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، شیرین زارعی افزود: کودهای حاوی روی و آهن، سیومیک، هیومیک، بارور 2 و از این قبیل که دارای مواد ریزمغذی و میکروارگانیسم‌های مفید هستند؛ می‌توانند برای این‌کار استفاده شوند.

وی در همین خصوص بیان‌کرد: طبق برچسب کود مصرفی، می‌باید مقداری از آن‌را در آب حل‌کرد و سپس توسط سمپاش روی  بذوری که بر روی سطوح پلاستیکی گسترده شده‌اند؛ پاشیده و آنها را زیر و رو ‌کنیم تا کل بذرها آغشته به کود شوند.

زارعی خاطرنشان‌کرد: بذور بعد از گذشت حداقل چهارساعت از قرارگرفتن در هوای آزاد و خشک شدن؛ قابل استفاده در ماشین‌های کارنده خواهندبود.