مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز از توزیع بیش از 1141تن نهاده کشاورزی شامل کود و بذر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، شیرین زارعی با اشاره به اهمیت تآمین نهادهای بخش کشاورزی برای بهره برداران گفت: از ابتدای سال 98 تا کنون میزان 681.5 تن کود اوره،180 تن کود سوپر فسفات تریپل، 190تن کود سولفات پتاسیم و 90 هزارو 350 کیلو گرم بذر گواهی شده گندم، جو و کلزا به شهرستان انتقال و در بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است.

وی در ادامه افزود: تاخیر در بارگیری شرکت خدمات حمایتی، محدود بودن سهمیه های شهرستانی  و  عدم نقدینگی عاملین توزیع از عوامل محدود کننده در توزیع نهاده ها بوده است.