مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: براساس بررسی‌های انجام شده در سال جاری، تراکمزنبور مغز خوار بادامدرباغ‌های استان بالا بوده که احتمال بروز خسارت در سال آینده وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، زهرا مستفیضی افزود: این آفت به‌صورت لارو، درون بادام‌های موجود در باغ زمستان گذرانی می‌کند.

وی توصیه کرد: بادام‌کاران از هم اکنون با توجه به فرصت موجود، نسبت به جمع آوری و از بین بردن میوه باقی مانده روی و زیردرختاقدام نمایند.
مستفیضی با اشاره به اینکه بهترین زمان مبارزه، ماه‌های دی ، بهمن واسفند است؛ تاکیدکرد: بدیهی است اقدام همگانی باغداران در جمع آوری بادام‌های آلوده در کنترل آفت بسیار موثر خواهدبود.