مسئول واحد تسهیلات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: بر اساس نامه وزیر امور اقتصاد و دارایی و پیرو دستور رئیس جمهور در سفر به استان اردبیل؛ هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، سیدابراهیم فقیهی ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات، بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، تصریح‌کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد 61 و 62 الحاقی به قانون رفع موانع تولیدرقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشورو آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌نماید تاپیگیری‌های لازم صورت‌پذیرد.

وی در همین رابطه افزود: همچنین در ستاد رفع موانع تولید استان فارس مقررشده است تا ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از هرگونه اجراییه علیه واحدهای تولیدی خودداری نماید.

فقیهی خاطرنشان‌کرد: با عنایت به دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، مقررشده‌است که پیشنهاد تمدید مجدد دستورالعمل مذکور تاپایان سال 1401،  به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام شود.

این کارشناس مسئول ابرازکرد: به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پیشنهاد شده است؛ صنایع تبدیلی که جزء زنجیره اصلی زیر بخش کشاورزی هستند، از مزایای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه بودجه سال جاری بهره مند شوند.