مسئول واحد زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ماده 22 و 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا،آتش زدن بقایای گیاهی  جرم محسوب شده و مرتکبین به جزای نقدی و حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم می شوند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، شیرین زارعی خطاب به کشاورزان و باغداران اعلام کرد:آتش زدن بقایای گیاهی در مزرعه  ضررهایی به خاک و هوا وارد می کند که می تواند جبران ناپذیر باشد.

 وی تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و نابود شدن موجودات مفید خاک، کاهش فعالیت های مثبت زیستی خاک، کاهش آب های زیر زمینی به دلیل کاهش منافذ خاک و عدم امکان جذب آب توسط خاک، افزایش تراکم گازهای مضر در هوا و آلودگی آن و تخریب ساختمان خاک و در نتیجه افزایش فرسایش آن را از مهمترین مضرات این کار دانست.