مدير جهاد كشاورزي شهرستان نی ریزاز تخصيص نهاده هاي كشاورزي در سال زراعي پيش رو بر اساس ميزان گندم  تحويلي به مراكز خريد دولتي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهادكشاورزي شهرستان ني ريز، عليرضا بصيري گفت: از آنجا كه تخصيص نهاده ها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه پهنه بندي و ميزان گندم تحويلي به مراكز خريد دولتي است؛ بنابراین  بهره برداران می گندم توليدي  خودرا به مراكز خريد دولتي تحویل دهند.

وی افزود: قيمت خريد تضميني هر كيلو گرم گندم معمولي تحويلي به مراكز خريد دولتي 50 هزار ريال و نزديكترين مركز خريد به شهرستان، مركز خريد سيلوي بختگان در 120 كيلومتري ني ريز است.