مسئول اداره امور‌فنی‌و‌زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌‍ریز گفت: در بازدید محمدرضا ایزدپناه معاون فنی این مدیریت از قنات بالاشهر بخش پشتکوه این شهرستان مسائل و مشکلات طرح احیاء‌ومرمت این قنات مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، سیداسماعیل جلالی افزود: عملیات اجرایی این طرح بالغ بر  30درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این بازدید در روز یکشنبه 24 اسفند 1399 صورت گرفت.