کارشناس اداره امورفنی‌و‌زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: در سال جاری عملیات احیا و مرمت چهار رشته قنات در دستورکارقرارگرفته است که امرار معاش 110 خانوار را تامین می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، رحیمه حق‌شناس تصریح‌کرد: برنامه‌ریزی این طرح ها به منظورحفظ قنوات شهرستان با طول مسیر 4500 متر و زمین های زیر شرب 200 هکتاری انجام‌شده است.

به‌گفته وی؛ تا کنون عملیات اجرایی قنات شورویه با اعتباری به‌مبلغ 950میلیون ریال به طول 650 متر به اتمام رسیده و در ادامه عملیات، احیا و مرمت قنوات باقرآباد، کربزه و بالاشهر با اعتباری به‌مبلغ 2850 میلیون ریال به طول 900 متر شروع شده است.