مسئول اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز بر لزوم آگاهی کشاورزان براي جلوگيري از خسارت آفات انباري در فصل زمستان تاکیدکرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، مینا سنایی فرد گفت:  بايد بوسيله تهويه، دماي انبار راتاحدود كمتر از 13 درجه سانتي گراد پايين نگه داشت.

وی افزود:  شب پره هندي و خرنوب، لمبه گندم ، شپشه هاي دندانه دار و موشها از آفات انباري پسته هستند.

او تصریح کرد:  از مهمترين این آفات شب پره هندي است كه با تغذيه از مغز پسته و تنيدن تار و دفع فضولات هرساله خسارت قابل ملاحظه اي از لحاظ كمي، كيفي و بهداشتي به محصول وارد مي كند که مديريت بهداشتي انبار و تنظيم حرارت و رطوبت آن ازراههاي پيشگيري اين آفت است.