مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: در ادامه طرح تعيين شاخص هاي تغذيه ايي زيتون (C.N.D)، طرح شاهد "تغذیه تلفیقی "؛ با هدف بهبود و بالا بردن عملکرد زیتون در 5 باغ منتخب  (باغداران واجد شرايط كه همكاري همه جانبه‌ايي را برای اجراي طرح انجام مي‌دهند) اجرا شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزری شهرستان نی ریز، علیرضا بصیری تصریح کرد: نمونه­ های میوه به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس ارسال شد که نتایج تجزیه و تحلیل آزمون آن ، توصیه ­های فنی و برنامه تغذیه­ای تهیه شده در اختیار باغداران قرار خواهد گرفت.

     وی تاکیدکرد: هزينه هاي اجراي آزمون از محل اعتبارات طرح ملي زيتون پرداخت مي شود و پس از ارايه توصيه هاي تغذيه ايي توسط محقق مجري طرح، خريد و استفاده از نهاده ها به عهده باغدار است.