شهرستان نی ریز با 3000 هکتار و 60000 تن انار مقام اول فارس را داراست و انار رباب آن شهرت جهانی دارد.