مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از ایجاد طرح IPM  مبارزه با کرم گلوگاه اناردر سطح 700 هکتار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، زهرا مستفیضی در همین رابطه تصریح کرد: IPM، مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت و بیماری است بطوریکه از روش های مختلف غیرشیمیایی و بیولوژیک استفاده می شود.

به گفته وی هرساله کرم گلوگاه انار حدود 30 درصد محصول انار شهرستان را از بین می برد.